ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၁ရက္(အဂၤါ)ေန႔တြင္ M3 Food Centere၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၈)ခုမွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးကို ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အြန္လိုင္းစားသံုးသူမ်ားတိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဝက္ဆိုက္တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတုိင္ၾကားျခင္းကိုလဲ ဝက္ဆိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ) အားဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနားကိုလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စားသံုးသူေရးရာ ျပသနာအခက္ခဲ အေတြ႕ၾကံုတင္ျပခ်က္မ်ားကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးလွမ်ိဳးျမင့္ တို႔မွလဲ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these