ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ (ဝက္ဆိုက္မွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း မွျဖစ္ေစ) ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းပဲြ ကို
ယေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန္တီးရာ ခန္းမတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာသိန္းဟန္၊ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ႏွင့္ ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔မွ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားမွ ေမးၾကားသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

   

About the Author

Leave a Reply

You may also like these