မကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ မကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ HelpAge International ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ တို႔မွ ႀကီးမႈးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

About the Author

You may also like these