ားမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အားလက္ခံႏိုင္ေစျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

Visa Myanmar မွႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ားမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အားလက္ခံျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ႏွွင့္ ေငြသားမပါေသာ ေငြေပးစနစ္၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ပို၍ နားလည္ေစျခင္း၊ ထိုစနစ္အားလက္ခံရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ထိုစနစ္အား ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခြင့္လမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

About the Author

You may also like these