အစားအေသာက္စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ စားသံုးသူအသိပညာေရး ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ ပါဝင္တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုသူမ်ားသမဂၢသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
ဝန္ၾကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနရံုး၌ ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အကူအညီျဖင့္  စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ အစားအေသာက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ စားသံုးသူအသိပညာေရး ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Ms Alice Pham. GIZ Consultant, ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဖႏြမ္းပင္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံတကာစားသံုးသူမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢတို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ Snapshots from the MCU/Consumers International Survey ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါပြဲသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မာမာၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ေဒါက္တာ မိုမုိတင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး အစားအေသာက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these