စားသံုးသူပညာေရးဘာသာရပ္ကို အေျခခံပညာအလယ္တန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္း

က်ိဳက္လတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရန္လင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စားသံုးသူပညာေပးေရး (Consumer Education) ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူေရးရာ အသိပညာ ျမင့္မားလာၿပီး ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ သံုးစဲြလာျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးအတုမ်ားႏွင့္ ည့ံဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ျဖစ္ရာ ၄င္းဘာသာရပ္ကို အေျခခံပညာ အလယ္တန္္း (၆၊ ၇၊ ၈)တန္း သင္ရိုးညြန္းတန္း မွစ၍ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။

(ေၾကးမံုသတင္းစာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန၊႔ စာမ်က္ႏွာ ၅ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။)

အဆိုပါသတင္းအား MNTV မွထုတ္လႊင့္ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုၾကည့္ရန္

https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/1830258753957344/

About the Author

Leave a Reply

You may also like these