စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ အထက(၁) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပးပြဲကို အထက(၁) ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ရက္ေန႔ မွ်ေဝေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ အထက (၁) ပ်ဥ္းမနား အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ထိုေန႔တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆုေပးပြဲႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ့ရာ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွာ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာေပးပါရန္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ေနျပည္ေတာ္) မွတစ္ဆင့္ စီစဥ္ဖိတ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအးတို႔မွ ရန္ကုန္မွ သြားေရာက္ကာ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ဆရာဆရာမ၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္   မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။

   

About the Author

Leave a Reply

You may also like these