စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲ – ျမစ္ႀကီးနား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပဲြ ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္က်ငး္ပ ခဲ့ပါသည္။

ထိုစားသံုးသူဆိုင္ရာ ပညာေပးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စည္းရံုးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနမွ ဝန္ထမ္း အရာရွိမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္သူအမ်ားစုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ႀကၿပီး တက္တက္ႀကြႀကြပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿကပါသည္။ ထုိသင္တန္းသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ သြားေရာင္ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားမွာ – အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚသင္းႏြယ္စိုး ႏွင့္ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these