စားသံုးသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ MCU-မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔သည္ ေမတၱာပန္းခင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းတြင္ စားသံုးသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးေနာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

About the Author

You may also like these