ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသားဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ တင္သြင္း ေရာင္းခ် ကုန္သြယ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ သံုးစြဲပံုနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ သို ့မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္နိုင္ေရး ညိွႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကို ၃၁.၇.၂၀၁၈ ေန ့ တြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ၌က်င္းပရာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား နွင္ ့ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွတက္ေရာက္သူမ်ားက video conferencing ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

About the Author

You may also like these