ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္ေႀကာ္ျငာျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားၾကားတြင္ အရည္ေသြးျပည့္မွီေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေစရန္  စားသံုးသူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္လ်က္ရွိေနေသာေၿကာင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဓာတုေဗဒ စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တတ္သိပညာရွင္ (၁၅)ဦးျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဖြဲ႕ကာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မွာ “စားသံုးသူတရားမွ်တမႈျဖင့္ သာယာေသာကမာၻေလာကကို တည္ေဆာက္ရန္” ျဖစ္ၿပီး  ရည္မွန္းခ်က္ မွာ “ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက ကမာၻတြင္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး နာမည္ေကာင္းျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ စားသံုးသူအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

သမဂၢ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “အသိပညာ ေပးျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ စားသံုးသူအခြင့္အေရးရရွိေစေရး” ျဖစ္ၿပီး၊

အေျခခံမူဝါဒ(၃)ရပ္မွာ – ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္မရွာျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေငြမယူျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID)  မွ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ ထို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္ပါ လစ္လပ္ေနရာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ ေနပါသည္။ အေသးစိပ္ အလုပ္ေခၚယူေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္မ်ားကို ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

1. Project Officer

https://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2018/08/MCU-PO.pdf 

2. Fundraising/Development/Communication Officer

https://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2018/08/MCU-FDC.pdf

3. Admin/Finance Officer

https://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2018/08/MCU-AdminFinance.pdf

4. Project Assistant

https://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2018/08/MCU-PA.pdf

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာစတင္ တင္ႏိုင္သည့္ေန႔ရက္ ၂၃.၈.၂၀၁၈

အလုပ္ေလွ်ာ္လႊာေနာက္ဆံုးလက္ခံမည့္ေန႔ရက္ ၁၀.၉.၂၀၁၈

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါလိပ္စာ သို႔လည္းေကာင္း

ဦးေမာင္ေမာင္ (အတြင္းေရးမႈး)
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ
အမွတ္ ၁၀၃/၁၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အီးေမးျဖင့္ [email protected] သို႔ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ရာထူးအမည္ ကို ေရး၍ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

 

About the Author

You may also like these