ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ MILS အဖြဲ႔တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင္ MILS မွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရံုးခန္း၌ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေရး အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မာမာၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာ မိုမိုတင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးဝင္းမင္း၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၄) ေနာ္တာေဟေညာ၊ စီမံ/ဘ႑ာေရးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ေထြးေလးႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္ကူျပဳ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းထို္က္စိုးႏွင့္ MILS မွ ဦးေက်ာ္သူထက္(CEO)၊ ဦးျဖိဳးသူရေဌး (Communication Manager) နွင့္ ေဒၚဆုလြင္ထိုက္ (Food Safety Advisor) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

  

About the Author

Leave a Reply

You may also like these