ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြကို  ယူေအအီးႏိုင္ငံ Sharjah တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၉ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာႀကည္မွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းစိန္ႏွင့္အတူ သြားေရာက္တက္ခဲ့ပါသည္။

  

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these