စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကို USAID မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စားသံုးသူအကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒတြင္ စားသံုးသူမ်ားအကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အားနဲခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ထပ္မံေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာမွ လူထုမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရန္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုက်င္းပၿပီး ထိုဥပေဒအတြက္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔စည္းသို႔ ျပန္လည္တင္ျပအႀကံျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ဌာနဆိုင္ရာမွအရာရွိမ်ား၊ အလႈရွင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဧည့္သည္မ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒအတြက္ အေလးထားစိတ္ဝင္စားၾကကုန္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားၾကေသာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔မွ နာယကႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ၿဖစ္ၾကေသာ ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးလွမ်ိဳးျမင့္တို႔မွ ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿကပါသည္။

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these