အြန္လိုင္းမွ စားသံုးသူျပသနာမ်ား တိုင္ၾကားျခင္း

စားသံုးသူမ်ား မိမိတို႔၏ စားသံုးသူေရးရာဆိုင္ရာ အခက္ခဲ ျပသနာမ်ားကို MCU Online Consumer Complaint System မွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

http://www.myanmarconsumersunion.org/my/online-consumer-complaint/

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း (Android) ကိုလဲ Google Play Store တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmar.consumersunion

 

download

About the Author

Leave a Reply

You may also like these