စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑လူငယ္ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ေပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္သည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ (၉) ရက္ေန႔  လွည္းကူးျမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑လူငယ္ဖိုရမ္ (Youth in Agribusiness Forum) သို႔
တက္ေရာက္၍  လူငယ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈအေၾကာင္းမ်ားကို စားသံုးသူပညာေရးရွဳေထာင့္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these