ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပးပြဲကို အထက(၁) ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ရက္ေန႔ မွ်ေဝေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ အထက (၁) ပ်ဥ္းမနား အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ထိုေန႔တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆုေပးပြဲႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ့ရာ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွာ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာေပးပါရန္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ေနျပည္ေတာ္) မွတစ္ဆင့္ စီစဥ္ဖိတ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအးတို႔မွ ရန္ကုန္မွ သြားေရာက္ကာ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ဆရာဆရာမ၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္   မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။