ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၆ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ International Business Center (IBC) ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားသို႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ႒ာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဧရာဝတီ၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္း(ေျမာက္) ျပည္နယ္မ်ား၊ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။