ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ေပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္သည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ (၉) ရက္ေန႔  လွည္းကူးျမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑လူငယ္ဖိုရမ္ (Youth in Agribusiness Forum) သို႔
တက္ေရာက္၍  လူငယ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈအေၾကာင္းမ်ားကို စားသံုးသူပညာေရးရွဳေထာင့္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။