ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Panna Institute တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၇-၁၉ ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၃ ရက္တာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေစာေနမူးမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးကာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အုပ္စုလုိက္ခဲြကာ အသင္းေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

     

About the Author

Leave a Reply

You may also like these