အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး ေဟာေျပာပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ လာရိႈးျမိဳ႕၊လာရိႈးမိုတယ္၌ ၂၀၁၉ခုနစ္၊ မတ္လ ၃၀ ေန႔တြင္ ၾသစေတးလ်အစိုးရပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ဦးစီးက်င္းပေသာ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အသိပညာျဖန္႔ေဝပြဲတြင္ “စားနပ္ရိကၡာ ေဘးကင္းဖို႔ အသိအျမင္ နိုးၾကားစို႔” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ စားသံုးသူပညာေရး အသိပညာမ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေဒသခံမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ ဌာေန လူမွဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူဦးေရ ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

 

 

 

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these