ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (European Chamber of Commerce -EUROCHAM) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရံုးခန္း၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ နံနက္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ဒု-ဥကၠ႒  ေဒါက္တာေ႒းလြင္၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ ဦးဝင္းမင္း ႏွင့္ ေနာ္တာေဟးေညာ (Fanny)၊ စီမံကိန္းအေထာက္ကူျပဳမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းထိုက္စိုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ မစၥတာ Pablo Galvez Roldan (Advocacy Officer & Business Development Associate) ႏွင့္ ဦးၿဖိဳးေဝခန္႔ (Business Development Officer) တို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these