ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အင္းစိန္ လူထုအေျချပဳ ဗဟို႒ာန၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပး  ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ကာ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူ သံုးစြဲရာတြင္ နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက အေထာက္ထားႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဝဘ္ဆိုက္မွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွ ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုေဟာေျပာပြဲသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၄ ေနာ္တာေဟးေညာ၊ ဘ႑ာေရးမႈး ဦးဆန္းထူး၊ ႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အကူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းထိုက္စိုးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။