ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Panna Institute တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကုိင္း၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ႏွင့္ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တို႔မွ နာယက၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မိမိတို႔ ေဒသမွ စားသံုးသူေရးရာ ျပသနာအခက္အခဲမ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး) ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဦးေအာင္ျမင့္မွလည္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးကာ သမဂၢ၏ဖြဲ႔စည္းပံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။