ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္ တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွ စီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးရႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီမံကိန္းကာလ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စသည္တို႔အား ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ျပပဲြတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကူညီျပသခဲ့ၾကပါသည္။

         

About the Author

Leave a Reply

You may also like these