ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္က ေဆြးေႏြးပဲြစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ရႈေထာင့္မွ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအခန္းက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ထိုအခမ္းအနားတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းကာလ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပပဲြတြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။

         

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these