ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္Gaia Organization (ဂိုက္ယာအဖြဲ႔) တုိ႔သည္ စားသံုးသူအေရးသက္ဆိုင္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ သီရိျမန္မာဟိုတယ္၌ တြဲဖက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါပြဲသုိ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ(မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး)မွ ဦးထက္ဝင္းလိႈင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက၍ စားသံုးသူအေရးဆိုင္ရာမ်ားကို တက္ေရာက္လာေသာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊  အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။