ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အသင္းဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ E-Commerce ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္ (စေနေန)႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဘုိကေလးေစ်းလမ္းရွိ ရန္ကုန္ယုဝတီ ခရစ္ယာန္အသင္း (Y.W.C.A) ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔လိုက္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးျပီးေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၃ ဦးဝင္းမင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းအေရးမွဴး-၄ ေနာ္တာေဟေညာ ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚသင္းႏြယ္စိုးတုိ႔မွ ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္လာေသာ အသင္းသားမ်ားကို အတူအကြဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သမဂၢ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအေၾကာင္းကို တက္ေရာက္လာေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားအား ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး တြဲဖက္အတြင္းအေရးမွဴး-၄ ေနာ္တာေဟေညာက အသင္းအဖြဲ႔ဝင္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြျမႇင့္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ေဒါက္တာမိုမုိတင္နွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔က တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ E-Commerce စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္လာေသာ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ E-Commerce ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းကုိ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၃ ဦးဝင္းမင္းမွ ဦးေဆာင္၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမင္းသိန္း၊ E-Commerce Association of Myanmar မွ ဥကၠဌ ဦးေအးခ်မ္းႏွင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ေဒါက္တာ မိုမိုတင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      

Link – MCU Members Reunion and E-Commerce Video on DVB