ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး႒ာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရံုး၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၂ရက္ေန႔ တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒအႀကံေပးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္၊ သမဂၢအတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၃ ဦးဝင္းမင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ဦးေအာင္ႏို္င္မင္း တို႔ႏွင့္ ACCC မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး မစၥတာ David Wang ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥ Patty Kamvounias တို႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။