ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး႒ာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရံုး၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၂ရက္ေန႔ တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒအႀကံေပးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္၊ သမဂၢအတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၃ ဦးဝင္းမင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ဦးေအာင္ႏို္င္မင္း တို႔ႏွင့္ ACCC မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး မစၥတာ David Wang ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥ Patty Kamvounias တို႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

  

About the Author

Leave a Reply

You may also like these