ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ ျပည္ေထာင္စုပြဲတိုင္းရင္းသားမ်ားပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ၂၀၁၉ ခုနစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ က်ဳိကၠစံအားကစားကြင္း ၌ က်င္းပေသာ “ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ” ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။
ျပပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီမံကိန္းကာလ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ စားသံုးသူ နစ္နာမႈမ်ားကို တုိင္ၾကားနိုင္သည့္ အြန္လို္င္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္ စသည္တို႔အား ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ျပပဲြတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ကူညီျပသခဲ့ၾကပါသည္။

            

About the Author

Leave a Reply

You may also like these