အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ႏွင့္ စားသံုးသူအသိပညာေပးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆံုပဲြကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔ရံုးခန္း၌ ပင္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ညႇိႏႈိင္းေပးေရးတာဝန္ခံ  ေဒၚေနာ္ဖရီးရွာမွလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္တို႔မွ စားသံုးသူအသိပညာေပးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ အစည္းေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားမွလည္း ျပန္လည္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

     

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these