တရားမဝင္ေရာင္းခ်နေသော ေရာေႏွာဆီမ်ား – အင္တာဗ်ဴး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေနေသာ ေရာေႏွာဆီမ်ား ႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) မွ ျပဳလုပ္ေသာ ေမးျမန္းေျဖၾကား လူမႈစီးပြားအစီအစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့အသံ႒ာန၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၆ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ Fame ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ MD ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္လြင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္စိုးတို႔လည္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ ေရာေႏွာဆီႏွင့္ပက္သက္၍ က်န္းမာေရး၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး၊ ႏွင့္ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ ေလ့လာခြင့္မ်ားရရွိိသိရွိႏိုင္ၾကပါသည္။

https://youtu.be/eAZJcCBFPkU

#MRTV

About the Author

Leave a Reply

You may also like these