ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ စားသံုးဆီက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၂ ေဒၚသီမာဝင္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂-၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပေသာ ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ စားသံုးဆီက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ရႈေဒါင့္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these