ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ
ရံုးခန္း၌ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ ဦးဝင္းမင္း ႏွင့္ ေနာ္တာေဟးေညာ (Fanny)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဆန္းထူး၊ စီမံ/ဘ႑ာေရးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ေထြးေလးႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္ကူျပဳ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္း၊ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွ ေဒၚျပည့္ျပည့္ပြင့္ (Technical Advisor) တို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these