ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ
ရံုးခန္း၌ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ ဦးဝင္းမင္း ႏွင့္ ေနာ္တာေဟးေညာ (Fanny)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဆန္းထူး၊ စီမံ/ဘ႑ာေရးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ေထြးေလးႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္ကူျပဳ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္း၊ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွ ေဒၚျပည့္ျပည့္ပြင့္ (Technical Advisor) တို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။