“စားသုံးသူပညာေရးက႑တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပိုးေရး” စားသံုးသူပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲ BBS ႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ ေလာကသစ္လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးစြမ္းေဆာင္သူမ်ား Building Better Society အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ “စားသုံးသူပညာေရးက႑တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပိုးေရး” စားသံုးသူပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲကို  ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ BBS သင္တန္းခန္းမ၌ နံနက္ (၉)နာရီမွ ညေန (၃)နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ စားသံုးသူႏွင့္ ေဖာက္သည္တို႔၏ ကြာျခားပံု၊ စားသံုးသူပညာေရး လိုအပ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း၊ ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသားႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္ ရွာေဖြဆန္းစစ္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ စားသံုးသူမေက်နပ္မႈမ်ား တိုင္ၾကားမႈအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္) အြန္လိုင္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္အၾကာင္းမ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။

ညေနပိုင္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ တက္ေရာက္လာေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူအေရး အလြတ္သေဘာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခန္းကို ၆ နာရီမွ ၉နာရီထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဆရာဦးေမာင္ေမာင္က လူငယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို  ျပန္လည္ေျဖၾကားေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ားမွ စားသံုးသူအေၾကာင္းႏွင့္  စားသံုးသူႏွင့္လူယ္မ်ား ကြာျခားမႈ၊ စားသံုးသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ စားသံုးသူနစ္နာမႈမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္မည့္ေနရာ စသည့္ စားသံုးသူဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားကို ေကာင္းစြား နားလည္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

    

About the Author

Leave a Reply

You may also like these