ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ စားသံုးဆီက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၂ ေဒၚသီမာဝင္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂-၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပေသာ ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ စားသံုးဆီက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ရႈေဒါင့္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။


ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ ျပည္ေထာင္စုပြဲတိုင္းရင္းသားမ်ားပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ၂၀၁၉ ခုနစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ က်ဳိကၠစံအားကစားကြင္း ၌ က်င္းပေသာ “ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ” ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီမံကိန္းကာလ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ စားသံုးသူ နစ္နာမႈမ်ားကို တုိင္ၾကားနိုင္သည့္ အြန္လို္င္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္ စသည္တို႔အား ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ျပပဲြတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ကူညီျပသခဲ့ၾကပါသည္။             


စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ – စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး အေၾကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္း၊ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ-မႏၱေလးမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။