စားသံုးသူအကာအကြယ္​​ေပး​ေရးႏွင္​့ အသိပညာ​ေပး​ေရးဆိုင္​ရာ လူထုဖိုရမ္​

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ  မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ GSMI မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ “စားသံုးသူအကာအကြယ္​​ေပး​ေရးႏွင္​့ အသိပညာ​ေပး​ေရးဆိုင္​ရာ လူထုဖိုရမ္​” တြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဒုဥကၠ႒-၂ ေဒါက္တာဦးေ႒းလြင္၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္း၊ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ဦးသိန္းထိုက္စိုး ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) မွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔လည္း ထိုလူထုဖိုရမ္ တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။


စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူေရးရာ အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုတင္ျပေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွအမတ္မ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာမွ အႀကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေ႒းလြင္ ႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး-၃ ဦးဝင္းမင္းမွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး အေၾကာင္းကို၎၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား၎၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္းမွ စားသံုးသူအသိပညာေပးေရး၏ အေရးပါပံုမ်ားကို၎ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေနာက္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းမွလည္း စားသံုးသူပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဦးရန္လင္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ခဲ့ဘူးသူျဖစ္ပါသည္။ MCU Advocacy Meeting on Presenting […]


MCU လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Panna Institute တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကုိင္း၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ႏွင့္ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တို႔မွ နာယက၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ မိမိတို႔ ေဒသမွ စားသံုးသူေရးရာ ျပသနာအခက္အခဲမ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး) ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဦးေအာင္ျမင့္မွလည္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးကာ သမဂၢ၏ဖြဲ႔စည္းပံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး […]