ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔က်င္းပျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈးက်င္းပ၍ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ကို သမဂၢရံုး၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖဖော္ဝါရီလ၊ ၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ  ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးနည္းကိုလည္း  ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ေပးပို႔သော ဗီဒီယိုဖိုင္ျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ကင္ဆာေရာဂါသည္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးသိရွိ၍ ေစာလ်င္စြာကုသႏိုင္ပါက ရွင္သန္ရန္အခြင့္အေရးပိုရႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာရွင္ တစ္ဦးမွ သူမ၏ အတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ..ကြ်ႏ္ုက …. ကင္ဆင္ေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ႀကီးကိုလည္း စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး႒ာန ႏွင့္ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကိုလည္း ၂.၄.၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နံနက္ […]


စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ – စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး အေၾကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္း၊ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ-မႏၱေလးမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။             


စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ – စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။