ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ တင္ျပမိတ္ဆက္ပြဲသို႔တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၄ ေနာ္တာေဟးေညာသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟိုတယ္၌ World Bank Group မွက်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၁၉” တင္ျပမိတ္ဆက္ပြဲ (the report launch event of the World Bank Myanmar Economic Monitor June 2019: Building Reform Momentum) သုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာသည္ လတ္တေလာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ား၊ ထင္သာျမင္သာေသာ အနာဂတ္စီးပြားေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။   


အစားအေသာက္စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ စားသံုးသူအသိပညာေရး ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ ပါဝင္တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုသူမ်ားသမဂၢသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနရံုး၌ ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အကူအညီျဖင့္  စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ အစားအေသာက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ စားသံုးသူအသိပညာေရး ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ Ms Alice Pham. GIZ Consultant, ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဖႏြမ္းပင္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံတကာစားသံုးသူမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ Snapshots from the MCU/Consumers International Survey ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပြဲသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မာမာၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ေဒါက္တာ မိုမုိတင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ […]


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ MILS အဖြဲ႔တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင္ MILS မွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရံုးခန္း၌ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေရး အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မာမာၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာ မိုမိုတင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးဝင္းမင္း၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၄) ေနာ္တာေဟေညာ၊ စီမံ/ဘ႑ာေရးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ေထြးေလးႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္ကူျပဳ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းထို္က္စိုးႏွင့္ MILS မွ ဦးေက်ာ္သူထက္(CEO)၊ ဦးျဖိဳးသူရေဌး (Communication Manager) နွင့္ ေဒၚဆုလြင္ထိုက္ (Food Safety Advisor) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။