စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ တင္ျပေဆြးေႏြးပဲြ

ျပည္​သူ႔လြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး​ေကာ္​မတီ ဥကၠဌ ဦးရန္လင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပ​ေဒၾကမ္​း​ေကာ္​မတီ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ ၂၈.၂.၂၀၁၈ ရက္​ ဗုဒၶဟူးေန႔(၀၈းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ (I-2) ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ စီမံကိန္း ဒါရိုက္တာ မစၥတာ စတိဗ္ပါကာ ႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ မစၥရီဘက္ကာ ဘိုးလ္းမန္း တို႔သည္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ကာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ အႀကံေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒႀကမ္းကို ၂၇ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ […]


စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကို USAID မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စားသံုးသူအကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒတြင္ စားသံုးသူမ်ားအကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အားနဲခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ထပ္မံေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာမွ လူထုမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရန္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုက်င္းပၿပီး ထိုဥပေဒအတြက္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔စည္းသို႔ ျပန္လည္တင္ျပအႀကံျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ဌာနဆိုင္ရာမွအရာရွိမ်ား၊ အလႈရွင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဧည့္သည္မ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒအတြက္ အေလးထားစိတ္ဝင္စားၾကကုန္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားၾကေသာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ […]


ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြကို  ယူေအအီးႏိုင္ငံ Sharjah တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၉ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာႀကည္မွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းစိန္ႏွင့္အတူ သြားေရာက္တက္ခဲ့ပါသည္။