ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာတမ္း

ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ႀကီးမွဴး၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၈)ခုတို႔တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ပညာေပးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ MCU မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ားတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိက အေျခခံၿပီး ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္မွာလည္း ဤစာတမ္းအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID)  ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) မွ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ စားသံုးသူမ်ားအခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈအားနည္းသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါကလည္း တိုင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္မရွိၾကကာ မတိုင္ၾကားတတ္ၾကေပ။ စားသံုးသူအမ်ားစုမွာ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို […]


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၃လပတ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၁ရက္(အဂၤါ)ေန႔တြင္ M3 Food Centere၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၈)ခုမွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးကို ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အြန္လိုင္းစားသံုးသူမ်ားတိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဝက္ဆိုက္တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတုိင္ၾကားျခင္းကိုလဲ ဝက္ဆိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ) အားဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနားကိုလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စားသံုးသူေရးရာ ျပသနာအခက္ခဲ အေတြ႕ၾကံုတင္ျပခ်က္မ်ားကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး […]


စားသံုးသူအခက္ခဲ ျပသနာမ်ားအား အေျချပဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

စားသံုးသူမ်ား၏ အခက္အခဲ ျပသနာမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ M3 Food Centre, ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေန ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာမက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၈) ခုမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး မိမိတို႔ေဒသမ်ားရွိ စားသံုးသူမ်ားဆိုင္ရာ အခက္အခဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ခ်င္းၿပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ၿပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။