မွန္ကန္ျပည့္စံုေသာ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ တိုင္ၾကားစာမ်ားအတြက္ ဖုန္းေဘလ္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ေပးျခင္း

စားသံုးသူမ်ား ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ မတရားမႈမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာပါက ေဖာ္ထုတ္တိုင္ႀကား ျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိရံုသာမက ထိုသို႔ေသာ မတရားမႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာသူမ်ား မိမိကဲ့သို႔ မခံစားေစရန္ ကာကြယ္ေရာက္ပါသည္။ ထိုသို႔ မွန္ကန္မွ်တေသာ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိခံစားႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔ မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အတြင္း အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ မွန္ကန္စြာ အေထာက္ထားႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားလာသူမ်ားအား ဖုန္းေဘလ္ ၃၀၀၀ က်ပ္စီ ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

အြန္လိုင္းမွတုိင္ၾကားျခင္း စနစ္ကို http://www.myanmarconsumersunion.org/my/consumer-complaint-form-mm/  တြင္ဝင္ေရာက္ တိုင္ၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုက္မွေသာ္၎၊ မိုဘိုင္း အပ္ပလီေကးရွင္း (Android သို႔မဟုတ္ iOS) မ်ားမွေသာ္၎ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ လင့္ခ္မ်ားေပးထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ တိုင္ၾကားသူမ်ား သိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

About the Author

Leave a Reply

You may also like these