စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑လူငယ္ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠဌ ေပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္သည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ (၉) ရက္ေန႔  လွည္းကူးျမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑လူငယ္ဖိုရမ္ (Youth in Agribusiness Forum) သို႔ တက္ေရာက္၍  လူငယ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈအေၾကာင္းမ်ားကို စားသံုးသူပညာေရးရွဳေထာင့္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


“အာဟာရျဖစ္ေစေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္

Helen Keller International မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “အာဟာရျဖစ္ေစေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေလးေဒါင့္ကန္လမ္းရွိ ibis ဟိုတယ္၌က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ထို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ၂ – ေဒၚသီမာဝင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးတို႔ တက္ေရာက္၍ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ စာသံုးသူကာကြယ္ေရးရွုေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။    


“စားသုံးသူပညာေရးက႑တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပိုးေရး” စားသံုးသူပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲ BBS ႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ ေလာကသစ္လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးစြမ္းေဆာင္သူမ်ား Building Better Society အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ “စားသုံးသူပညာေရးက႑တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပိုးေရး” စားသံုးသူပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲကို  ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ BBS သင္တန္းခန္းမ၌ နံနက္ (၉)နာရီမွ ညေန (၃)နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ စားသံုးသူႏွင့္ ေဖာက္သည္တို႔၏ ကြာျခားပံု၊ စားသံုးသူပညာေရး လိုအပ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း၊ ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသားႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္ ရွာေဖြဆန္းစစ္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ စားသံုးသူမေက်နပ္မႈမ်ား တိုင္ၾကားမႈအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္) အြန္လိုင္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္အၾကာင္းမ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ ညေနပိုင္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ တက္ေရာက္လာေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူအေရး အလြတ္သေဘာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခန္းကို ၆ နာရီမွ ၉နာရီထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဆရာဦးေမာင္ေမာင္က […]